Journal of Water Sustainability

Volume 6, Issue 4, 2016

 

Contents

The Evaluation of Small Scale Composting of Human Feces for Household Application

Qian Li, Xiaochang Wang, Honglei Shi113-124

Abstract | Full Text

 

Optimisation for Enriching Ammonium Oxidizing Bacteria in Membrane Partial Nitrification Reactor: Mathematical Simulation

Wei-Kang Qi, Shi-Long He, Yan-Long Zhang, Jie Xu, X. Jin Yang, Yu-You Li125-137

Abstract | Full Text

 

Feasibility Study on Using Constructed Wetlands for Remediation of A Highly Polluted Urban River in A Semi-Arid Region of China

Yucong Zheng, Xiaochang Wang, Mawuli Dzakpasu, Yuan Ge, Jiaqing Xiong, Yaqian Zhao139-148

Abstract | Full Text

 


Journal of Water Sustainability


 ISSN: 1839-1516 (Print)

 ISSN: 1839-1524 (Online)